Hotel Zawrat :
Kaniówka 28 B, 34-405 Białka Tatrzańska

ZADZWOŃ : 18 533 22 22   LUB  SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ     logo_facebookok    logo_googleplusok    logoyoutubeok 1 
ZADZWOŃ ZAREZERWUJ ZLOKALIZUJ
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wypełniając dane w formularzu kontaktowym lub w inny sposób rezerwując pokój w Hotelu należy podać dane osobowe ( imię i nazwisko), adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, ilość osób, które będą znajdowały się w pokoju ( z podziałem na dorosłych i dzieci), termin przybycia i opuszczenia pokoju. Należy obowiązkowo zaakceptować niniejszy Regulamin.  Dodatkowo Gość ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych zaznaczając na formularzu odpowiednią rubrykę. 

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Administratora danych osobowych jest:

Robert Żółtek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA ZAWRAT Robert Żółtek, pod adresem Kaniówka 28 B, 34-405 Białka Tatrzańska, NIP 7361316550, Regon 490737063 (dalej „Administrator”).

 

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych  należy  kontaktować się pod numerem telefonu: 18 533 2222 lub mailowo pod adresem e-mail: marketing@hotelzawrat.pl

 

4. Administrator przetwarza  dane osobowe Gości na podstawie art. 6  ust. 1  lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i  wykonania umowy, której Gość jest stroną – tj. umowy najmu pokoju. W przypadku, gdy  Gość wyraził  zgodę na przesyłanie do niego treści marketingowych Administrator będzie także przetwarzał dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

5. Podanie przez Gościa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy  z Administratorem. Podanie przez Gościa danych osobowych jest także dobrowolne w celu umożliwienia Administratorowi przesyłania do Gościa  treści marketingowych, ale bez podania tych danych Administrator nie będzie miał możliwości informowania Gościa o świadczonych usługach.

 

6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Gościa do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Gość zawarł z Administratorem. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody będą przechowywane przez Administratora przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba, że Gość skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

 

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych  np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

 

8. Przysługują Gościom następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

a.  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b.  prawo dostępu do swoich danych osobowych,

 

c.  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 

d.  prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

 

e.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 

f.  prawo  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  swoich  danych osobowych  ze  względu  na  swoją  szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 

 

g.  prawo  do  przenoszenia  swoich  danych  osobowych,  tj.  prawo  otrzymania  od  Administratora  swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe.   Prawo  do  przenoszenia  danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą z Państwem umową  lub  na podstawie Państwa zgody.

 

9. Gość może  realizować  prawa, o których mowa w ustępie 8 kontaktując się z Administratorem zgodnie z ustępem 2 i 3 niniejszego paragrafu.

 

10. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych)  –  Gość ma prawo do  wycofania  zgody  na przetwarzanie  danych osobowych  w  dowolnym  momencie.  Wycofanie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Gość może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w ustępie 2 niniejszego paragrafu lub zgodnie z ustępem 3 niniejszego paragrafu.

 

11. Gościom przysługuje  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

12. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).