Hotel Zawrat :
Kaniówka 28 B, 34-405 Białka Tatrzańska

ZADZWOŃ : 18 533 22 22   LUB  SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ     logo_facebookok    logo_googleplusok    logoyoutubeok 1 
ZADZWOŃ ZAREZERWUJ ZLOKALIZUJ
REGULAMIN / DANE DO PRZELEWU

REGULAMIN OBIEKTU1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby lub termin wcześniej zarezerwowany.

2. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailem lub wypełnić formularz rezerwacyjny na stronie www.hotelzawrat.pl.

4. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności za usługi.

5. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości ok. 30% wartości rezerwowanego pobytu

6. Zadatek na poczet rezerwacji należy opłacić w terminie do 2 dni od dnia dokonania rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym z Hotelem. Brak wpłaty zadatku w powyższym terminie skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji.

7. Osobom, które nie dokonały rezerwacji i/lub nie wpłaciły zadatku zakwaterowanie nie jest gwarantowane.

8. Rezerwacje uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku na konto Hotelu. Jednocześnie wpłata zadatku, a tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu przez osobę dokonującą rezerwację.

9. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem pobytu, istnieje możliwość jednorazowej zmiany na inny, dogodny termin, w miarę dostępności miejsc noclegowych ALE w terminie nie przekraczającym  3 miesięcy od momentu rezygnacji z rezerwacji.

10. Niestawienie się Gościa w Hotelu do godz. 09:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił Hotelu pisemnie lub mailowo na adres rezerwacja@hotelzawrat.pl (dotyczy rezerwacji z wpłatą zadatku).

11. Niestawienie się Gościa w Hotelu do godziny 18:00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez zadatku), jeżeli nie ustalono inaczej.

12. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o 11:00.

13. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości Hotel ma prawo odmówić zameldowania Gościa.

14. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenie pobytu w miarę możliwości.

15. Cena przedłużenia doby hotelowej:
 • do godz. 14:00 wynosi 100,00 PLN w pokoju Standard i 150,00 PLN w pokoju LUX,
 • po godz. 14:00 to cena kolejnej doby hotelowej.
16. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu, a najpóźniej na drugi dzień.

17. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek nie przyjazdu, późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie powoduje obniżenia płatności za usługę.

18. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

19.Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju od godz. 07:00 do godz. 20:00.

20. Osobom postronnym Hotel nie udziela informacji o danych osobowych Gości zameldowanych.

21. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 06:00 rano. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.

22. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za z niszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.

23. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelu wyrządzając szkodę w mieniu Hotelu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gościom lub funkcjonowanie Hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do zarządzeń Kierownictwa, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.

24. W momencie przekazania przez Recepcję karty do pokoju Gość hotelowy staje się jego gospodarzem. Sprzątanie odbywa się co trzecią dobę lub na życzenie Gościa – prośbę należy zgłosić w Recepcji.

25. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty lub klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50,00 zł

26. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

27. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia (papierosów) i używania ognia otwartego w szczególności w pokojach i łazienkach. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500,00 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5 000,00 zł.

28. W obiekcie zabronione jest:

 • wynoszenie żywności poza teren sali restauracyjnej,
 • zabieranie ręczników pokojowych na Termy (istnieje możliwość wypożyczenia ręczników w Termie),
 • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa obiektu),
 • poruszanie się w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenia sprzętu narciarskiego do pokoju. Hotel dysponuje narciarnią, gdzie można przechować sprzęt narciarski,
 • wprowadzania zwierząt na teren obiektu,
 • zachowywania powszechnie uznawanego za nieprzyzwoite.

29. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwia natychmiastową reakcję. Reklamacje zgłaszane w dniu wykwaterowywania nie będą rozpatrywane.

30. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu lub wody.

31. Hotel ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
 • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
 • sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte Recepcja dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

32. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • przechowywanie bagażu. Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego,
 • przechowywanie sprzętu sportowego.

33. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu Recepcji.

34. Gość hotelowy opuszczając pokój powinien każdorazowo sprawdzić czy drzwi są zamknięte.

35. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt za pośrednictwem kuriera. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty znalezione zostaną rozdysponowane zgodnie z Ustawą z dn. 20.03.2015 o Rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397).

36. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz uregulowania należności za wykorzystane usługi.

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wypełniając dane w formularzu kontaktowym lub w inny sposób rezerwując pokój w Hotelu należy podać dane osobowe ( imię i nazwisko), adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, ilość osób, które będą znajdowały się w pokoju ( z podziałem na dorosłych i dzieci), termin przybycia i opuszczenia pokoju. Należy obowiązkowo zaakceptować niniejszy Regulamin.  Dodatkowo Gość ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych zaznaczając na formularzu odpowiednią rubrykę. 

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Administratora danych osobowych jest:

Robert Żółtek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA ZAWRAT Robert Żółtek, pod adresem Kaniówka 28 B, 34-405 Białka Tatrzańska, NIP 7361316550, Regon 490737063 (dalej „Administrator”).

 

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych  należy  kontaktować się pod numerem telefonu: 18 533 2222 lub mailowo pod adresem e-mail: marketing@hotelzawrat.pl

 

4. Administrator przetwarza  dane osobowe Gości na podstawie art. 6  ust. 1  lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i  wykonania umowy, której Gość jest stroną – tj. umowy najmu pokoju. W przypadku, gdy  Gość wyraził  zgodę na przesyłanie do niego treści marketingowych Administrator będzie także przetwarzał dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

5. Podanie przez Gościa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy  z Administratorem. Podanie przez Gościa danych osobowych jest także dobrowolne w celu umożliwienia Administratorowi przesyłania do Gościa  treści marketingowych, ale bez podania tych danych Administrator nie będzie miał możliwości informowania Gościa o świadczonych usługach.

 

6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Gościa do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Gość zawarł z Administratorem. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody będą przechowywane przez Administratora przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba, że Gość skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

 

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych  np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

 

8. Przysługują Gościom następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

a.  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b.  prawo dostępu do swoich danych osobowych,

 

c.  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 

d.  prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

 

e.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 

f.  prawo  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  swoich  danych osobowych  ze  względu  na  swoją  szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 

 

g.  prawo  do  przenoszenia  swoich  danych  osobowych,  tj.  prawo  otrzymania  od  Administratora  swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe.   Prawo  do  przenoszenia  danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą z Państwem umową  lub  na podstawie Państwa zgody.

 

9. Gość może  realizować  prawa, o których mowa w ustępie 8 kontaktując się z Administratorem zgodnie z ustępem 2 i 3 niniejszego paragrafu.

 

10. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych)  –  Gość ma prawo do  wycofania  zgody  na przetwarzanie  danych osobowych  w  dowolnym  momencie.  Wycofanie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Gość może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w ustępie 2 niniejszego paragrafu lub zgodnie z ustępem 3 niniejszego paragrafu.

 

11. Gościom przysługuje  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

12. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

 

 

REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI

1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na podane konto bankowe.

DANE DO PRZELEWU:


FIRMA ZAWRAT - Robert Żółtek
ul. Kaniówka 28 B
34-405 Białka Tatrzańska

Tatrzański Bank Spółdzielczy
nr konta: 80 8791 0009 0000 0006 7827 0001
SWIFT CODE: POLUPLPR ( dla przelewów zagranicznych)

2. Termin wpłaty zadatku wyznacza recepcja.

3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

4. Zawrat Ski Resort uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc. Przedłużenie doby hotelowej:
          
           - do godziny 14 - tej 100 zł w pokoju Standard i 150 zł w pokoju Lux,

           - po godzinie 14 - tej cena kolejnej doby hotelowej.

5.
Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.

6.
Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późnie jszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

7.
Niepojawienie się Gościa do godz. 9.00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

8.
Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.